0
: 1
: 10 .
: 3
: 3.2 .

    
-
12
P73413XXX
10
P1914XXX
11
P68043XXX
10
P1914XXX
28.86
P94147XXX
10
P26844XXX
10
P83126XXX
  ✔    100
   
     
0.1 0.261 30
0.2 0.521 31
0.5 1.31 30
1 2.61 31
2 5.21 31
4 10.41 30
8 20.81 30
16 41.61 30
32 83.21 30
64 166.41 30
   
     
#
4870.10.264860.10.26
Elena
Topanova


48512.64840.10.26

Murik
Musayev

4830.10.26

Bilmasvoy
Bilmasvoy
Elena
Topanova
48225.2
Elena
Topanova

Bilmasvoy
Bilmasvoy
48112.6
Maks
Fredrig


48012.64790.10.264780.20.52